Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

ARTIKEL 2 BEDRIJFSOMSCHRIJVING
Op & Top Jij richt zich op coaching, training, styling en workshops op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en scholing. Op & Top Jij is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 68129394

ARTIKEL 3 DEFINITIES
De opdrachtnemer is in deze Op & Top Jij, te weten José Verhoef, die deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van haar diensten. De opdrachtgever is in deze de klant, die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Op & Top Jij en José Verhoef. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd aan de opdrachtgever na een kennismakingsgesprek door de opdrachtnemer. De opdrachtgever stuurt voor aanvang van de opdracht één exemplaar retour of bevestigd deze per mail.

ARTIKEL 4 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
1. De opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
De opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit resultaatsverplichting.
2. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft de opdrachtgever toestemming haar NAW-gegevens inclusief telefoonnummer te gebruiken ter vastlegging in het klantenbestand van de opdrachtnemer voor administratiedoeleinden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan de opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk is of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer wordt versterkt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn versterkt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Op & Top Jij | Ten Veldestraat 6 | 3454EL De Meern | https://opentopjij.nl

ARTIKEL 5 PRIJZEN EN OFFERTES
1. Alle offertes en prijsopgaven door de opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen.
2. Prijzen en offertes zijn gebaseerd op de bij de opdrachtnemer beschikbare informatie.
3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de opdrachtgever voor akkoord getekende offerte en/of contract door de opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd en/of schriftelijk is vastgelegd.
4. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.

ARTIKEL 6 BETALINGSVOORWAARDEN
1. Betaling dient te geschieden door overmaking op IBAN NL 81 KNAB 0257445080
De betalingstermijn die gehanteerd wordt is 14 dagen na factuurdatum.
2. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is de opdrachtgever vanaf dat moment wettelijk rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien de opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is de opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn op zich te nemen.
3. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.

ARTIKEL 7 DUUR EN BEËINDIGING
1. De overeenkomst tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer kan te allen tijde op ieder gewenst moment door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.
2. De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moet worden.

ARTIKEL 8 AANMELDINGEN EN BETALING VOOR TRAININGEN EN WORKSHOPS MET OPEN INSCHRIJVING
Hierbij gelden de volgende betalingsvoorwaarden:
1. Bij aanmelding en inschrijving tot 8 weken of meer voor aanvang: 10% van de offerte en/of prijs.
2. Bij aanmelding en inschrijving tot 4 weken voor aanvang: 50% van de offerte en/of prijs. De overige 50% dient uiterlijk vier weken voor aanvang te worden betaald.
3. Bij aanmelding en inschrijving binnen vier weken voor aanvang voor aanvang of tijdens de training of workshop: 100% van de offerte en/of prijs.

Op & Top Jij | Ten Veldestraat 6 | 3454EL De Meern | https://opentopjij.nl

ARTIKEL 8.1 ANNULERING DOOR DE OPDRACHTGEVER VOOR TRAININGEN EN WORKSHOPS MET OPEN INSCHRIJVING
De opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan de opdrachtnemer. Bij annulering van inschrijving door de opdrachtgever treden de opdrachtgever en de opdrachtnemer eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van de opdrachtnemer, gelden annuleringsvoorwaarden. De opdrachtgever is verplicht annuleringskosten te betalen aan opdrachtnemer, als volgt:
1. Bij annulering na inschrijving tot vier weken voor aanvang zijn de annuleringskosten 50%.
2. Bij annulering na inschrijving binnen vier weken voor aanvang zijn de annuleringskosten 100%. Dit geldt ook voor tussentijdse beëindiging, bij aanvang of bij het niet verschijnen bij de training of workshop.

ARTIKEL 8.2 ANNULERING DOOR DE OPDRACHTNEMER
De opdrachtnemer behoudt zicht het recht om coaching, training of workshops te annuleren zonder opgaaf van redenen, dan wel een klant te weigeren. De opdrachtnemer verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaald in dat geval 100% van het tot dan toe door de opdrachtgever betaald bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.

ARTIKEL 9 HET VERZETTEN VAN DE COACHAFSPRAKEN
1. Indien de opdrachtgever de door hem/haar gemaakte afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal opdrachtnemer de kosten in rekening brengen en is de opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.
2. Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een geplande afspraak worden de kasten voor de afspraak in rekening gebracht en is de opdrachtgever verplicht deze te betalen.
3. De opdracht nemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

ARTIKEL 10 GEHEIMHOUDING
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies, trainingen, workshops of een adviesopdracht.
2. In het geval van een dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.
3. Indien op grond van wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak de opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Op & Top Jij | Ten Veldestraat 6 | 3454EL De Meern | https://opentopjij.nl

ARTIKEL 11 AANSPRAKELIJKHEID
1. De opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichten diensten.
2. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatst zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
4. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coachsessie, workshop of adviesopdracht. De opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

ARTIKEL 12 KLACHTENPROCEDURE
1. Indien de opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient hij/zij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.
2. Na kennisname en bespreking van de klacht met de opdrachtgever zal de opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

Op & Top Jij | Ten Veldestraat 6 | 3454EL De Meern | https://opentopjij.nl