Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)
Op & Top Jij, is gevestigd aan de Ten Veldestraat 6 3454EL in De Meern is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS:
Op & Top Jij
Ten Veldestraat 6
3454EL De Meern

Hoi, leuk dat je hier bent!


jose@opentopjij.nl
+31-624549972
KVK nr: 68129394

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT:
Op & Top Jij, te weten José Verhoef,verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van de diensten Op & Top Jij en/of omdat u deze gegevens zelf heeft versterkt aan Op & Top Jij en/of José Verhoef.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt;
• Voor- en achternaam
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT:
Op & top Jij verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens van u:

GEZONDHEID, GOSDIENST OF LEVENOVERTUIGING EN LEEFSTIJL:
Deze informatie verstrekt u zelf via het intake formulier en tijdens de consulten om gebruik te kunnen maken van de diensten van Op & Top Jij.
Deze informatie wordt alleen verwerkt in het sessieverslag voor eigen gebruik naar aanleiding van de afspraken en zal zonder toestemming van u niet met derden gedeeld worden. Op verzoek van uzelf is inzage in de verslaglegging altijd mogelijk.

GEGEVENS VAN PERSONEN JONGER DAN 16 JAAR:
De website en diensten van Op & Top Jij zijn niet gericht en hebben niet de intenties om gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger dan 16 jaar zijn. Echter kan Op & Top Jij niet controleren of een bezoeker aan de website jonger dan 16 jaar is. Aangeraden wordt dat ouders betrokken zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Mocht u toch de indruk hebben dat Op & Top Jij gegevens heeft verzameld over een minderjarige neem dan contact op via: jose@opentopjij.nl

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WORDEN PERSOONSGEGEVENS VERWERKT:
Op & Top Jij verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van betalingen.
• Incidenteel verzenden van een nieuwsbrief of mailing.
• U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
• U te informeren over wijzigingen van diensten of producten.
• U de mogelijkheid te bieden zich aan te melden voor een training/ workshop/cursus of activiteit.
• Om consulten of trainingen op maat te geven, afgestemd op uw directe en
persoonlijke behoeften.
• Naar aanleiding van afspraken/consulten maakt Op & Top Jij een
kort verslag om hier bij de vervolgconsulten/afspraken verder op door te
kunnen werken. Dit verslag zal nimmer met derden worden gedeeld en is niet
toegankelijk voor derden.
Het dossier met hierin uw gegevens en de verslagen zijn beveiligd, waarvan alleen José Verhoef toegang tot heeft. Tijdens de intake/ kennismakingsgesprek informeert José Verhoef u mondeling over het intakeformulier, algemene voorwaarden en de privacyverklaring. Met het ondertekenen van het intakeformulier gaat u akkoord met de afspraken zoals vermeldt in de algemene voorwaarden en privacyverklaring.

PRIVACY OP DE NOTA:
Op de nota die u ontvangt staan de volgende gegevens;
• Uw naam, adres en woonplaats
• De datum van consult/ training /workshop
• Eventueel een korte omschrijving
• De kosten

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING:
Op & Top Jij maakt geen gebruik van geautomatiseerde
computerprogramma’s of systemen met betrekking tot besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierbij om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen zonder dat daar een mens tussen zit.

BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS:
Op & top Jij bewaart u persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is
om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. De volgende
bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens worden
gehanteerd:
• Standaard persoonsgegevens; zolang u bij Op & Top Jij afspraken
heeft en er naar alle redelijkheid van kan worden uitgegaan dat u in de toekomst nog een afspraak wilt. Op & Top Jij hanteert een bewaartermijn
van 10 jaar van de laatste afspraak.
• Persoonsgegevens gerelateerd aan verzenden online informatie; zolang als u zelf ingeschreven wenst te blijven.
• Bijzondere persoonlijke gegevens verzameld tijdens consulten; zo lang u bij Op & Top Jij afspraken heeft en er naar alle redelijkheid van kan
worden uitgegaan dat u in de toekomst nog een afspraak wilt. Op & top Jij hanteert een bewaartermijn van 10 jaar vanaf de laatste afspraak.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN:
Op & Top Jij, José Verhoef, verkoopt u gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in
opdracht van Op & Top Jij (bijvoorbeeld de accountant) wordt een
verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Op & Top Jij blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN:
Op & Top Jij gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERwIJDEREN:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eerder verstrekte toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Op & Top Jij. Hiernaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekend dat u bij Op & Top Jij een verzoek in kunt dienen om de persoonsgegevens die Op & top Jij, te weten José Verhoef,van u heeft in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen naar jose@opentopjij.nl om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf is gedaan, vraagt Op & top Jij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto. MRZ (machine readable zone-de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, reageert Op & Top Jij, op uw verzoek.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS:
Op & top Jij neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus
en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op via jose@opentopjij.nl

MELDPLICHT DATALEKKEN
Vanaf 1 januari 2016 geldt een meldplicht voor datalekken, hetgeen inhoudt dat organisaties onverwijld een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. In een aantal gevallen moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zij gelekt).
Binnen dit wettelijke kader en rekening houdend met de inhoud van de
privacyverklaring zal Op & Top Jij een datalek melden als het datalek
leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, of als het ernstige nadelige gevolgen heeft voor de beschermen van persoonsgegevens.
Bij de afweging of een datalek gemeld moet worden aan de Autoriteit
Persoonsgegevens en eventueel de direct betrokkenen wordt door Op & Top Jij altijd het volgende protocol gevolgd: